فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود المپیادهای علوم ، ریاضی و ادبیات پایه نهم

دانلود 45 عدد سوال المپیاد علوم و ریاضی  وادبیات پایه  نهم متوسطه دوره اول

ریال60,000

دانلود نمونه سوال المپیاد جهانی فیزیک

دانلود نمونه سوالات المپیاد جهانی فیزیک (26 دفترچه)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد شیمی مرحله دوم

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله دوم شیمی (9 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد شیمی مرحله اول

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله اول شیمی(23 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود المپیادهای علوم ، ریاضی و ادبیات پایه هشتم

دانلود131عدد سوال المپیاد علوم و ریاضی  وادبیات پایه هشتم متوسطه دوره اول

ریال100,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد ادبی

دانلود سوالات المپیاد ادبی (9 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد فیزیک مرحله دوم

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله دوم فیزیک (33 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد کامپیوتر مرحله اول

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله اول کامپیوتر(23 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود المپیادهای علوم ، ریاضی و ادبیات پایه هفتم

دانلود 138عدد سوال المپیاد علوم و ریاضی  وادبیات پایه  هفتم متوسطه دوره اول

ریال100,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد زیست

دانلود سوالات المپیاد زیست(19 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد ریاضی مرحله دوم

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله دوم ریاضی(42 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد نجوم مرحله اول

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله اول نجوم (10نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود نمونه سوال المپیاد جهانی شیمی

دانلود نمونه سوالات المپیاد جهانی شیمی (17 دفترچه)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد نجوم مرحله دوم

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله دوم نجوم (9 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد زیست

دانلود سوالات المپیاد زیست(19 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد فیزیک مرحله اول

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله اول فیزیک(29 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود نمونه سوال المپیاد جهانی ریاضی

دانلود نمونه سوالات المپیاد جهانی ریاضی (21 دفترچه)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد کامپیوترمرحله دوم

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله دوم کامپیوتر(27 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد ادبی

دانلود سوالات المپیاد ادبی (9 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد ریاضی مرحله اول

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله اول ریاضی(25 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود نمونه سوال المپیاد جهانی نجوم

دانلود نمونه سوالات المپیاد جهانی نجوم(7دفترچه)

ریال50,000