فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود تمامی نمونه سوالات هماهنگ کشوری پایه نهم

دانلود سوالات کلیه دروس پایه نهم هماهنگ استانی نوبت دوم (کلیه استان های کشور)سال های 95 و 96 و97بهمراه پاسخ تشریحی
بیش از 500 نمونه سوال کلیه دروس
به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال500,000

دانلود کلیه سوالات نوبت دوم هماهنگ استانی سطح کشور زبان پایه نهم

دانلود 53 عدد سوالات هماهنگ استانی(تمامی استان های کشور) نوبت دوم زبان پایه نهم 95 و 96

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت دوم هماهنگ استانی سطح کشور پیام های آسمانی پایه نهم

دانلود 51 عدد سوالات هماهنگ استانی(تمامی استان های کشور) نوبت دوم پیام آسمانی پایه نهم 95 و 96

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول عربی پایه نهم

دانلود 60 عدد سوال نوبت اول عربی پایه نهم

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت دوم هماهنگ استانی سطح کشوردفاعي پایه نهم

دانلود 48 عدد سوالات هماهنگ استانی(تمامی استان های کشور) نوبت دوم ىفاعي پایه نهم سال های 95 و 96

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت دوم هماهنگ استانی سطح کشور ریاضی پایه نهم

دانلود 61 عدد سوالات هماهنگ استانی(تمامی استان های کشور) نوبت دوم ریاضی پایه نهم 95 و 96

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول پیام های آسمانی پایه نهم

دانلود 44 عدد سوال نوبت اول پیام آسمانی پایه نهم

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول علوم پایه نهم

دانلود 71 عدد سوال نوبت اول علوم پایه نهم

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت دوم هماهنگ استانی سطح کشور قرأن پایه نهم

دانلود 50 عدد سوالات هماهنگ استانی(تمامی استان های کشور) نوبت دوم قرأن پایه نهم 95 و 96

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت دوم هماهنگ استانی سطح کشور عربی پایه نهم

دانلود 55 عدد سوالات هماهنگ استانی(تمامی استان های کشور) نوبت دوم عربی پایه نهم 95 و 96

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه نهم

دانلود 25 عدد سوال نوبت اول  مطالعات اجتماعی پایه نهم

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول ریاضی پایه نهم

دانلود 154 عدد سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت دوم هماهنگ استانی سطح کشور علوم پایه نهم

دانلود 57 عدد سوالات هماهنگ استانی(تمامی استان های کشور) نوبت دوم علوم پایه نهم 95 و 96

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت دوم هماهنگ استانی سطح کشور مطالعات اجتماعی پایه نهم

دانلود 58 عدد سوالات هماهنگ استانی(تمامی استان های کشور) نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم 95 و 96

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زبان پایه نهم

دانلود 21 عدد سوال نوبت اول زبان پایه نهم

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000