فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فیزیک2 رشته تجربی پایه یازدهم

دانلود 40عدد سوال نوبت اول فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهم

 

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول دین و زندگی2 پایه یازدهم

دانلود 36عدد سوال نوبت اول دین و زندگی2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول دینی پایه دهم

دانلود 19 عدد سوال نوبت اول دینی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نهایی جبر و احتمال سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک

دانلود کلیه سوالات نهایی جبر و احتمال رشته ریاضی و فیزیک از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول هندسه 2 پایه یازدهم

دانلود 38 عدد سوال نوبت اول  هندسه2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زیست پایه دهم

دانلود 46 عدد سوال نوبت اول زیست پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول عربی پایه دهم

دانلود 33عدد سوال نوبت اول عربی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نهایی حسابان سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک

دانلود کلیه سوالات نهایی حسابان رشته ریاضی و فیزیک از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فارسی 2 پایه یازدهم

دانلود 17 عدد سوال نوبت اول  فارسی 2پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم

دانلود 23 عدد سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نهایی هندسه 2 سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک

دانلود کلیه سوالات نهایی هندسه 2 رشته ریاضی و فیزیک از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول عربی و زبان قرآن2 پایه یازدهم

دانلود 28 عدد سوال نوبت اول عربی زبان قرآن2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول شیمی پایه دهم

دانلود 61عدد سوال نوبت اول شیمی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات امتحانات نهایی رشته انسانی

دانلود کلیه سوالات نهایی تمام دروس رشته انسانی از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال55,000

دانلود کلیه سوالات نهایی فیزیک سوم دبیرستان رشته تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی فیزیک 3  رشته تجربی از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زبان 2 پایه یازدهم

دانلود 60 عدد سوال نوبت اول زبان2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول ریاضی پایه دهم

دانلود 80 عدد سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نهایی زیست شناسی 2 سوم دبیرستان رشته تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی زیست شناسی 2 رشته تجربی  از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی فیزیک سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک

دانلود کلیه سوالات نهایی فیزیک 3 ریاضی و فیزیک از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زیست 2 پایه یازدهم

دانلود 40 عدد سوال نوبت اول زیست2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول جغرافی پایه دهم

دانلود 5عدد سوال نوبت اول جغرافی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نهایی زمین شناسی سوم دبیرستان رشته تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی زمین شناسی رشته تجربی از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی دین و زندگی سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی دین و زندگی3 از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول شیمی پایه یازدهم

دانلود 45 عدد سوال نوبت اول شیمی2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول هندسه پایه دهم

دانلود 7 عدد سوال نوبت اول هندسه پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نهایی زبان سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی زبان انگلیسی 3 از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی عربی سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی عربی 3 از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول حسابان 1رشته ریاضی پایه یازدهم

دانلود 60 عدد سوال نوبت اول حسابان1 رشته ریاضی  پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فیزک پایه دهم

دانلود 41 عدد سوال نوبت اول فیزیک (ریاضی و تجربی) پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نهایی شیمی سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی شیمی 3 از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی ادبیات سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی ادبیات 3 از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول ریاضی2 رشته تجربی پایه یازدهم

دانلود 60 عدد سوال نوبت اول ریاضی 2 رشته تجربی پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فارسی و نگارش پایه دهم

دانلود 11 عدد سوال نوبت اول  فارسی و نگارش  پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نهایی ریاضی3 سوم دبیرستان رشته تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی ریاضی 3 رشته تجربی از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000