فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زیست پایه دهم

دانلود 138عدد سوال نوبت اول زیست پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول ریاضی پایه دهم

دانلود 162 عدد سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فیزک پایه دهم

دانلود 140 عدد سوال نوبت اول فیزیک (ریاضی و تجربی) پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول دینی پایه دهم

دانلود 85 عدد سوال نوبت اول دینی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم

دانلود 23 عدد سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول جغرافی پایه دهم

دانلود 18عدد سوال نوبت اول جغرافی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فارسی و نگارش پایه دهم

دانلود 70 عدد سوال نوبت اول  فارسی و نگارش  پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول عربی پایه دهم

دانلود 33عدد سوال نوبت اول عربی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول شیمی پایه دهم

دانلود 145عدد سوال نوبت اول شیمی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول هندسه پایه دهم

دانلود 67 عدد سوال نوبت اول هندسه پایه دهم

ریال50,000