فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زیست پایه دهم

دانلود 46 عدد سوال نوبت اول زیست پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول ریاضی پایه دهم

دانلود 80 عدد سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فیزک پایه دهم

دانلود 41 عدد سوال نوبت اول فیزیک (ریاضی و تجربی) پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول دینی پایه دهم

دانلود 19 عدد سوال نوبت اول دینی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم

دانلود 23 عدد سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول جغرافی پایه دهم

دانلود 5عدد سوال نوبت اول جغرافی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فارسی و نگارش پایه دهم

دانلود 11 عدد سوال نوبت اول  فارسی و نگارش  پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول عربی پایه دهم

دانلود 33عدد سوال نوبت اول عربی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول شیمی پایه دهم

دانلود 61عدد سوال نوبت اول شیمی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول هندسه پایه دهم

دانلود 7 عدد سوال نوبت اول هندسه پایه دهم

ریال50,000