فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود کلیه کنکورهای جامع آزمایشی سنجش رشته ریاضی و تجربی سال 98-1397

دانلود آزمون جامع  4 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته ریاضی  و تجربی بهمراه  پاسخ(1398-1397)
به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال100,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایشی جامع کانون فرهنگی رشته تجربی سال 95-1390

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

کلیه ازمون های جامع 95-91

رشته تجربی

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش گزینه 2 رشته ریاضی سال 94-1393

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی گزینه دو

سال 94-1393

رشته ریاضی و فیزیک

ریال80,000

دانلود کلیه کنکورهای جامع آزمایشی سنجش رشته ریاضی سال 98-1391

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 24 آزمون جامع آزمایشی سنجش رشته ریاضی همراه با پاسخ 98-1391

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال500,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایشی گزینه 2 رشته تجربی سال 95-1394

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی گزینه دو

سال 95-1394

رشته تجربی

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته ریاضی سال 95-1394

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 14 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته ریاضی همراه با پاسخ(1395-1394)
به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش گزینه 2 رشته ریاضی سال 93-1392

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی گزینه دو

سال 93-1392

رشته ریاضی و فیزیک

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته تجربی سال 94-1393

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 11 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته تجربی همراه با پاسخ(1394-1393)
به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایشی گزینه 2 رشته ریاضی سال 95-1394

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی گزینه دو

سال 95-1394

رشته ریاضی و فیزیک

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته تجربی سال 95-1394

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 14 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته تجربی همراه با پاسخ(1395-1394)
به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش گزینه 2 رشته ریاضی سال 92-1391

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی گزینه دو

سال 92-1391

رشته ریاضی و فیزیک

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته تجربی سال 93-1392

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 9 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته تجربی همراه با پاسخ(1393-1392)
به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال70,000

دانلود کلیه کنکور های جامع آزمایش گزینه 2 رشته تجربی سال 95-1392

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای  جامع آزمایشی گزینه دو

سال 95-1392

رشته تجربی

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایشی جامع کانون فرهنگی رشته ریاضی سال 95-1390

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

کلیه ازمون های جامع 95-90

رشته ریاضی و فیزیک

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش گزینه 2 رشته تجربی سال 94-1393

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی گزینه دو

سال 94-1393

رشته تجربی

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته تجربی سال 92-1391

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 9 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته تجربی همراه با پاسخ(1392-1391)
به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال70,000

دانلود کلیه کنکور های جامع آزمایش گزینه 2 رشته ریاضی سال 95-1392

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای  جامع آزمایشی گزینه دو

سال 95-1392

رشته ریاضی و فیزیک

ریال80,000

دانلود کلیه سوالات کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی رشته ریاضی سال 93-1392

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

سال 93-1392

رشته ریاضی و فیزیک

ریال120,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش گزینه 2 رشته تجربی سال 93-1392

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی گزینه دو

سال 93-1392

رشته تجربی

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته ریاضی سال 94-1393

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 11 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته ریاضی همراه با پاسخ(1394-1393)
به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال80,000

دانلود کلیه سوالات کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی رشته تجربی سال 95-1394

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

سال 95-1394

رشته تجربی

ریال120,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش کانون فرهنگی رشته ریاضی سال 92-1391

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

سال 92-1391

رشته ریاضی و فیزیک

ریال120,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش گزینه 2 رشته تجربی سال 92-1391

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی گزینه دو

سال 92-1391

رشته تجربی

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته ریاضی سال 93-1392

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 9 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته ریاضی همراه با پاسخ(1393-1392)
به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال70,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش کانون فرهنگی رشته ریاضی سال 95-1394

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

سال 95-1394

رشته ریاضی و فیزیک

ریال120,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش کانون فرهنگی رشته ریاضی سال 91-1390

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

سال 91-1390

رشته ریاضی و فیزیک

ریال120,000

دانلود کلیه کنکورهای جامع آزمایشی سنجش رشته تجربی سال 98-1391

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 24 آزمون جامع آزمایشی سنجش رشته تجربی همراه با پاسخ(1398-1391)
به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال500,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته ریاضی سال 92-1391

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 9 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته ریاضی همراه با پاسخ(1392-1391)
به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال70,000