فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود کلیه کنکورهای جامع آزمایشی سنجش رشته ریاضی و تجربی سال 98-1397

دانلود آزمون جامع  4 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته ریاضی  و تجربی بهمراه  پاسخ(1398-1397)

ریال100,000

دانلود کلیه کنکورهای جامع آزمایشی سنجش رشته تجربی سال 98-1391

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 24 آزمون جامع آزمایشی سنجش رشته تجربی همراه با پاسخ(1398-1391)

ریال150,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته تجربی سال 93-1392

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 9 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته تجربی همراه با پاسخ(1393-1392)

ریال70,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته ریاضی سال 93-1392

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 9 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته ریاضی همراه با پاسخ(1393-1392)

ریال70,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته ریاضی سال 95-1394

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 14 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته ریاضی همراه با پاسخ(1395-1394)

ریال80,000

دانلود کلیه کنکورهای جامع آزمایشی سنجش رشته ریاضی سال 98-1391

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 24 آزمون جامع آزمایشی سنجش رشته ریاضی همراه با پاسخ 98-1391

ریال150,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته تجربی سال 92-1391

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 9 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته تجربی همراه با پاسخ(1392-1391)

ریال70,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته ریاضی سال 92-1391

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 9 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته ریاضی همراه با پاسخ(1392-1391)

ریال70,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته تجربی سال 95-1394

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 14 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته تجربی همراه با پاسخ(1395-1394)

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته تجربی سال 94-1393

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 11 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته تجربی همراه با پاسخ(1394-1393)

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش سنجش رشته ریاضی سال 94-1393

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 11 دوره کنکور آزمایشی سنجش رشته ریاضی همراه با پاسخ(1394-1393)

ریال80,000